Shinoda Kazuhiro – Maniac Mansion (English) (26 Pages)