Shigunyan – Ware Haruna-tachi to Yasen ni Totsunyuu su (English) (32 Pages)