Piltikitron – Amazon City – Black Power (83 Pages)