Noneto – Jikkakuchou Kuusou no Mana 2 (English) (28 Pages)