Kisaragi Gunma – Mai Favorite – Ch. 1-5 (131 Pages)