Isao – Getsu Ka Sui Moku Kin Do Nichi (English) (21 Pages)